پایش كیفی آب مخازن سدها


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           مدیریت منابع آب  
مجری: دکتر بنی هاشمی
وضعیت: جاری
همکاران طرح: سعیدی
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1383/04/16
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر