پیش بینی میان مدت و بلند مدت جریان (ماهانه، فصلی و سالانه) در حوضه آبریز كارون بزرگ


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  
مجری: دکتر عراقی نژاد
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1390/12/24
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر