تدوین دستورالعمل طراحی سیستم های انحراف آب بر اساس تجربیات گذشته و جهانی


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  
مجری: دکتر ثقفیان
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1392/10/04
تاریخ پایان: 1397

 

کلیات و اهداف

طراحی سیستم انحراف آب موقت سیلاب در دوره ساخت سد یکی از موضوعات تاثیرگذار در اجرا و اقتصاد ساخت سدهای بزرگ می‌بتشد. این موضوع در تصمیم‌گیری جهت تعیین نوع و محل سد و نیز برنامه عملیات اجرایی ساخت سد اصلی موثر خواهد بود. سیستم انحراف عمدتا به اندازه و نوع سد، زمین‌شناسی محل احداث سد، دوره عملیات اجرایی ساخت سد و خصوصیات سیلاب وابسته است.

بر اساس تجربیات چند سال گذشته در کشور، ضرورت تهیه دستورالعملی به منظور یکپارچگی و وحدت رویه در لحاظ نمودن عوامل مهم دخیل در طراحی سیستم ضروری به نظر می‌رسد. در این دستورالعمل تلاش گردیده که ضمن بررسی استانداردها و دستورالعمل‌های پراکنده، مرور تجربیات گذشته و بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار در طراحی سیستم‌های انحراف آب، روند و ملاحضات ویژه طراحی به طور منسجم و پیوسته ارائه گردد. 

 

گالری تصاویر