مطالعه جامع سه بعدی آبهای زیرزمینی پلایای خور و بیابانک مطابق شرح خدمات قرارداد و صورتجلسه الحاقی مورخ 92/05/29


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران  
مجری: دکتر خلقی
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1392/05/29
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر