تکمیل و به روزرسانی شبیه سازی هیدرودینامیکی کیفی مخزن سد گتوند


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  
مجری: دکتر منتظری
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1396/09/21
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

فعالیت‌های انسان در سال‌های اخیر منجر به تولید گازهای گلخانه‌ای و در نتیجه آن وقوع پدیده تغییر اقلیم شده است. این طرح با هدف تعیین سهم اثرات مستقیم و غیر مستقیم انسانی و تغییر رژیم رواناب‌های سطحی در مقیاس سالانه و ماهانه، آشکارسازی اثرات تغییر اقلیم بر رژیم بارش و دما در حوضه آبریز کارون تا محل سد گتوند، تعیین زمکان شکست رژیم هیدرولوژیکی در این حوضه و بررسی عملکرد روش‌های مختلف تعیین سهم و تطابق نتایج روش‌ها با مشاهدات میدانی برای تعیین روش برتر انجام شده است.

به منظور آشکارسازی تغییرات فصلی در سهم اثرات تغییر اقلیم و اثرات مستقیم انسانی بر کاهش رواناب، در این طرح علاوه بر استفاده از روش‌های با مقیاس سالانه، از روش‌های بررسی در مقیاس ماهانه نیز استفاده شده است. 

 

گالری تصاویر