مديريت ذخيره بازيافت آب های زير زمينی منطقه فشافويه (از رباط كريم تا انيس آباد)


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: آب منطقه‌ای تهران  
مجری: دکتر مجید خیاط خلقی
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت: مدیریت منابع و مصارف آب
تاریخ شروع: 1394/09/22
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

در این تحقیق کاربردی، پتانسیل ذخیره پساب در آبخوان دشت فشافویه جنوب تهران و ارزیابی تأثیر ذخیره بر روی سطح آب زیرزمینی آن انجام شده است. در این مطالعه در گام اول به شناخت سیستم آبهای سطحی و زیرسطحی دشت پرداخته شده و سپس سپس مناطق مناسب جهت ایجاد سایت تزریق انتخاب گردید. از طرف دیگر پتانسیل محیط‌های متخلخل غیر اشباع و اشباع در خودپالائی پساب در مقیاس آزمایشگاهی بررسی گردید. در نهایت با تهیه مدل ریاضی کمی و کیفی، تأثیر ذخیره پساب در نقاط مختلف آبخوان مورد ارزیابی قرار گرفت. این پروژه با هدف تهیه مدل مفهومی سیستم آبخوان منطقه با تعیین نقاط مناسب جهت اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی و همچنین مناطق مناسب جهت بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی از طریق چاه‌های گالری‌دار، شبیه‌سازی کمی و کیفی آبخوان فشافویه و تعیین الگوی مدیریت ذخیره – بازیافت آبخوان به منظور تسهیل در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در خصوص منابع آب زیرزمینی منطقه انجام شده است.

 

گالری تصاویر