دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و کاهش خط ارتفاع پروژه


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           پژوهشکده حمل و نقل  
مجری: دکتر دولتشاهی
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1385/12/28
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر