ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب شکن­ها، تندآب­ها و تاسیسات پایانه ای استهلاک انرژی در سازه­های آبیاری و زهکشی


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           دفتر مهندسی معیارهای فنی   
مجری: دکتر کوچک زاده
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1382/12/18
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر