ضوابط تعیین ابعاد بهینه مقطع و بهسازی راستای رودخانه


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           مدیریت منابع آب  
مجری: دکتر احمدی
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح: دکتر بنی هاشمی
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1383/04/16
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر