مطالعه آزمایشگاهی جریان­های دوگانه تحت تغییر شرایط مرزی


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           مدیریت منابع آب  
مجری: دکتر کوچک زاده
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1383/09/07
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر