مدلسازی سه بعدی جریانات ناشی از امواج، انتقال رسوب و انتشار آلودگی در منطقه شکست


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           مدیریت منابع آب  
مجری: دکتر بدیعی
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1384/04/25
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر