توسعه مدلسازی سه بعدی انتقال رسوب چسبنده در مصب ها


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           مدیریت منابع آب  
مجری: دکتر بدیعی
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1385/10/03
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر