کاربرد تئوری آنتروپی در طراحی بهینه سیستم های پایش کیفی رودخانه


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           مدیریت منابع آب  
مجری: دکتر کراچیان
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت: محیط زیست
تاریخ شروع: 1386/09/06
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر