پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی و سطحی با استفاده از ماشینهای بردار پشتیبان


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           مدیریت منابع آب  
مجری: دکتر کراچیان
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت: محیط زیست
تاریخ شروع: 1387/07/14
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر