بررسی کارآیی روابط حساسیت هیدرولیکی بر ارزیابی عملکرد شبکه های روباز در جریان غیر ماندگار


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           مدیریت منابع آب  
مجری: دکتر کوچک زاده
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1388/12/17
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر