تدوین نرم افزار پیش بینی فصلی بارش استاندارد شده و رواناب ورودی به سدهای تهران


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           آب منطقه ای تهران  
مجری: دکتر زهرایی
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1389/02/01
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر