برآورد اثرات مستقیم و غیر مستقیم فعالیت های انسانی بر رواناب های سطحی


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
مجری: دکتر بنفشه زهرایی
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1394/08/19
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر