ارزیابی پروژه های باروری ابرها در سال 94-93


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو  
مجری: دکتر بنفشه زهرایی
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح: مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها
حوزه فعالیت: مدیریت منابع و مصارف آب
تاریخ شروع: 1394/05/01
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

فناوری باروری ابرها بیش از 6 دهه است که در بیش از 40 کشور مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به قرارگیری ایرانت در منطقه خشک و نیمه خشک و کاهش متوسط بارش‌ها به خصوص در سال‌های اخیر، استفاده روش‌های نوینی همچون باروری ابرها برای دستیابی به منابع آب بیشتر ضروری به نظر می‌رسد.

هدف از این طرح ارزیابی پروژه‌های باروری ابرها انجام شده در ایران در سال آبی 93-94 است. در این پروژه از ارزیابی به روش رگرسیون ایستگاهی و رگرسیون منطقه‌ای استفاده شده است و مدل‌سازی هیدروکلیماتولوژی در حوضه‌های ایران مرکزی ، آذربایجان غربی و شرقی، شمال غرب و تهران صورت گرفت. در انتها نیز رواناب و تغذیه منابع آب زیرزمینی ناشی از باروری ابرها برآورد شده است.  

 

گالری تصاویر