ارزیابی پروژه های باروری ابرها در سال 94-93


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو  
مجری: دکتر بنفشه زهرایی
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح: مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها
حوزه فعالیت: مدیریت منابع و مصارف آب
تاریخ شروع: 1394/05/01
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر