این صفحه در حال تکمیل است

تا کنون بیش از 40 کارگاه آموزشی در موسسه آب دانشگاه تهران برگزار شده است 

کد کارگاه عنوان کارگاه مدرس تاریخ برگزاری مدت کارگاه
101 دوره آموزشی Water GEMS و Sewer GEMS دکتر مجید حسین زاده 21و 22مرداد 1395 16
102 دوره آموزشی ArcGIS دکتر اصغر عزیزیان 28 و 29 مرداد 1395 16
103 دوره آموزشی Flow-3D مهندس شهاب ریخته گر 4 و 5 شهریور 1395 16
104 دوره آموزشی مدل سازی دوبعدی سیلاب در محیط HEC-RAS 5 دکتر اصغر عزیزیان 11 و 12 شهریور 1395 16
105 دوره آموزشی مدل سازی دوبعدی سیلاب در محیط HEC-RAS 5 دکتر اصغر عزیزیان 25 و 26 شهریور 1395 16
106 دوره آموزش مقدماتی MATLAB مهندس حامد پورسپاهی 8، 9، 15، 16 مهر 1395 16
107 دوره آموزش مقدماتی پردازش از دور با استفاده از نرم افزار ENVI مهندس امیرحسین احراری 8، 9، 15، 16 مهر 1395 16
108 دوره آموزش مقدماتی HYDRUS دکتر حامد ابراهیمیان 29 و 30 مهر 1395 16
109 دوره آموزشی مدل سازی سفره های آب زیر زمینی با نرم افزار PMWIN و GMS مهندس پوزن 6، 7، 13، 14 آبان 1395 16
110 دوره آموزش پیشرفته و کاربردی پردازش از دور با استفاده از نرم افزار ENVI مهندس امیرحسین احراری 6، 7، 13، 14 آبان 1395 16
111 دوره آموزش کاربردی شبیه سازی سیستم های منابع آب با استفاده از نرم افزار WEAP مهندس سیامک ملک پور 20 و 21 آبان 1395 16
112 دوره آموزش مقدماتی Water GEMS و Sewer GEMS دکتر مجید حسین زاده و مهندس مهبد کریمی 18 و 19 آذر 1395 16
113 دوره آموزش مقدماتی نرم افزار MIKE21 مهندس ابراهیم جعفری و مهندس میثم بالی 25 و 26 آذر 1395 16
114 دوره آموزشی نرم افزار QGIS دکتر اصغر عزیزیان 2 و 3 دی 1395 16
115 دوره آموزش پیشرفته نرم افزار MIKE21 مهندس ابراهیم جعفری 24 دی 1395 8
116 دوره آموزش مقدماتی MATLAB مهندس حامد پورسپاهی 30 دی و 7 بهمن 1395 16
117 دوره آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی R مهندس رزگار عرب زاده 1 و 8 بهمن 1395 16
118 دوره مدیریت رواناب های شهری با استفاده از مدل EPA SWMM مهندس شاهین شمشیرساز 14 و 15 بهمن 1395 16
119 دوره مدل سازی بارش- رواناب با استفاده از مدل یکپارچه HEC-HMS دکتر اصغر عزیزیان 21 بهمن 1395 8
120 دوره آموزش مقدماتی مدل سازی هیدرولیکی رودخانه و کانال با استفاده از MIKE11 مهندس محمد سعید عامریون 28 و 29 بهمن 1395 16
121 دوره آموزش پویایی سیستم های منابع آب به همراه نرم افزار Vensim دکتر علی باقری 12 و 13 اسفند 1395 16
122 دوره آموزش مقدماتی مدل سازی با نرم افزار Flow-3D مهندس سروناز حسینی 19 و 20 اسفند 1395 16
123 دوره آموزشی مدل سازی دوبعدی سیلاب در محیط HEC-RAS 5 دکتر اصغر عزیزیان 31 فروردین و 1 اردیبهشت 1396 16
124 دوره آموزش مقدماتی مدل سازی حوضه آبریز با استفاده از مدل SWAT دکتر مجید دلاور 7 و 8 اردیبهشت 1396 16
125 دوره آموزشی ArcGIS مهندس رزگار عرب زاده 14 و 15 اردیبهشت 1396 16
126 دوره آموزش مقدماتی و پیشرفته Water GEMS مهندس محمد امین غیبی 2 و 3 شهریور 1396 16
127 دوره آموزش کاربردی نرم افزار Water Hammer مهندس علیرضا یزدانی 9 و 10 شهریور 1396 16
128 دوره آموزش مقدماتی نرم افزار MIKE21 مهندس ابراهیم جعفری 23 و 24 شهریور 1396 16
129 دوره مدیریت رواناب های شهری با استفاده از مدل EPA SWMM مهندس شاهین شمشیرساز 30 و 31 شهریور 1396 16
130 دوره آموزش مقدماتی MATLAB مهندس امیر کبیری و دکتر حامد پورسپاهی 13 و 14 مهر 1396 16
131 دوره آموزش مقدماتی سنجش از دور با استفاده از نرم افزار ENVI مهندس امیرحسین احراری 27 و 28 مهر 1396 16
132 دوره آموزش مقدماتی و پیشرفته Water GEMS مهندس محمد امین غیبی 4 و 5 آبان 1396 17
133 دوره آموزش مقدماتی و پیشرفته Sewer GEMS مهندس مهبد کریمی 11 و 12 آبان 1396 16
134 دوره آموزش مقدماتی مدل سازی با نرم افزار Flow-3D مهندس سروناز حسینی 25 و 26 آبان 1396 16
135 دوره آموزش کاربردی نرم افزار ArcGIS مهندس رزگار عرب زاده 9 و 10 آذر 1396 16
136 کارگاه آموزش مقدماتی و پیشرفته Water GEMS مهندس محمدامین غیبی 5 و 6 بهمن 1396 16
137 کارگاه آموزش مقدماتی و پیشرفته WMS دکتر حمید کاردان مقدم 19 و 20 بهمن 1396 16
138 کارگاه آموزش مدل MODFLOW در نرم افزار GMS دکتر سامان جوادی و دکتر حمید کاردان مقدم 26 و 27 بهمن 1396 16
139 کارگاه آموزش کاربردی HEC-HMS دکتر فرشته مدرسی 3 و 4 اسفند 1396 16
140 دوره آموزش مقدماتی کدنویسی Python در محیط ArcGIS مهندس محمد کاظمی بیدختی 10 و 11 اسفند 1396 16
141 کارگاه آموزش کاربردی نرم افزار HYDRUS دکتر مسعود سلطانی 17 و 18 اسفند 1396 16
142 کارگاه آموزشی برنامه نویسی به زبان R مهندس رزگار عرب زاده 23 و 24 فروردین 1397 16
143 کارگاه مدل سازی برنامه ریزی منابع آب در سطح حوضه آبریز با استفاده از مدل MODSIM دکتر مجتبی شوریان 30 و 31 فروردین 1397 16
144 کارگاه آموزش کاربردی نرم افزار ArcGIS مهندس رزگار عرب زاده 6 و 7 اردیبهشت 1397 16
145 کارگاه آموزش پیشرفته و کاربردی نرم‌افزار ENVI مهندس امیرحسین احراری 20 و 21 اردیبهشت 1397 16