مدیریت و همکاران موسسه آب
مدیریت
دکتر سید پیمان بدیعی
دکتر سید پیمان بدیعیرئیس و عضو هیات مدیره موسسه آب
دکتر سید پیمان بدیعی از آذر سال 1395 ریاست موسسه آب را بر عهده دارند

. ایشان عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران هستند.

دکتر شهاب عراقی‌نژاد
دکتر شهاب عراقی‌نژادمعاون و عضو هیات مدیره موسسه آب

دکتر شهاب عراقی‌نژاد از آذر سال 1395 معاونت موسسه آب را بر عهده دارند. ایشان عضو هیات علمی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران هستند.

دکتر سید محمدعلی بنی‌هاشمی
دکتر سید محمدعلی بنی‌هاشمیعضو هیات مدیره موسسه آب

دکتر سید محمدعلی بنی‌هاشمی از ابتدای تاسیس موسسه آب تا آذر سال 1395 ریاست موسسه آب را بر عهده داشتند. ایشان هم اکنون رئیس موسسه منطقه‌ای آموزش عالی آب (RIWE) و  عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران هستند.

دکتر صلاح کوچک‌زاده
دکتر صلاح کوچک‌زادهعضو هیات مدیره موسسه آب

دکتر صلاح کوچک زاده عضو هیات علمی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران هستند.

همکاران موسسه آب
حامد پورسپاهی سامیان
حامد پورسپاهی سامیانporsepahy@ut.ac.ir
دکتری مدیریت منابع آب
رضا ایمانی
رضا ایمانیimanireza18@gmail.com
امیر کبیری
امیر کبیریa.kabiri@ut.ac.ir
کارشناس ارشد مدیریت منابع آب
پویان حسینی
پویان حسینیP.hoseini@ut.ac.ir
سعید لطفی‌خواه
سعید لطفی‌خواهs.lotfikhah@gmail.com
کارشناس ارشد مهندسی رودخانه
امیرحسین مقدس
امیرحسین مقدسa.moghaddas@ut.ac.ir
بهاره نوروزی
بهاره نوروزیBahar.noroozi92@gmail.com
وحید اسپانمنش
وحید اسپانمنشespanmanesh@ut.ac.ir
کارشناس ارشد مدیریت منابع آب
مرضیه مومنی
مرضیه مومنیmarzieh.momeni@ut.ac.ir
کارشناس ارشد مدیریت منابع آب
امین کلباسی
امین کلباسیamin_kalbasi@ut.ac.ir
کارشناس ارشد مدیریت منابع آب
مهدی عباسی
مهدی عباسیm.abbasi@ut.ac.ir
Edit Page