شرکت دانشگاهی

شرکت دانشگاهی مهندسی آب دانشگاه تهران در تاریخ 1388/05/19 تحت شماره 355446 و شناسه ملی 10104019623 در اداره کل ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت شده است. هدف از تشکیل این شرکت، استفاده هر چه بیش­تر از ظرفیت­ها و توانایی­های موجود در دانشگاه تهران و پژوهشگران و صاحب­نظران مستقل و در راستای تحقق اهداف برنامه­های توسعه علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشوراست. در کل اهداف اصلی شرکت دانشگاهی مهندسی آب دانشگاه تهران عبارتند از:

1- ایجاد زمینه بکارگیری هر چه بیشتر توانایی­های دانشگاه تهران (یا نام هر واحد دیگر دانشگاه)

2- تجاریسازی یافته­های پژوهشی

3- زمینه­سازی مشارکت بیشتر و مؤثرتر اعضای هیئت علمی در رفع نیازهای جامعه.

Edit Page