دپارتمان‌های تخصصی
مدیریت منابع و مصارف آب
مهندسی پیکره‌های آبی
مهندسی و مدیریت آب شهری
هیدروانفورماتیک و سنجش از دور
آب و خاک کشاورزی
حکمرانی آب
محیط زیست
دپارتمان هیدروانفورماتیک و سنجش از دور
Department of Hydroinformatics and Remote Sensing
دکتر مسعود منتظری
دکتر مسعود منتظریدانشکده فنیmnamin@ut.ac.ir
بخش تخصصی: هیدروانفورماتیک
دکتر محمد ابراهیم بنی‌حبیب
دکتر محمد ابراهیم بنی‌حبیبپردیس ابوریحانbanihabib@ut.ac.ir
بخش تخصصی: هیدروانفورماتیک
دکتر امید بزرگ‌حداد
دکتر امید بزرگ‌حداددانشکده کشاورزی و منابع طبیعیobhaddad@ut.ac.ir
بخش تخصصی: مدیریت منابع آب و هیدرولوژی
دکتر اصغر بهلولی
دکتر اصغر بهلولیدانشکده ژئوفیزیکbohluly@ut.ac.ir
بخش تخصصی: سواحل و بنادر
دکتر سرمد قادر
دکتر سرمد قادردانشکده ژئوفیزیکsghader@ut.ac.ir
بخش تخصصی: هیدروانفورماتیک

سایر اعضا هیأت علمی دانشگاه تهران مرتبط با عنوان دپارتمان

فنی ابوریحان
نام خانوادگی نام بخش تخصصی نام خانوادگی نام بخش تخصصی
دلاور محمود رضا هیدروانفورماتیک ابراهیمی کیومرث هیدروانفورماتیک
غیاثی رضا هیدروانفورماتیک      
تقوی فرحناز هیدروانفورماتیک      
دپارتمان مهندسی و مدیریت آب شهری
Department of Urban Water Engineering and Management
دکتر مسعود تابش
دکتر مسعود تابشدانشکده فنیmtabesh@ut.ac.ir
بخش تخصصی: آب و فاضلاب
دکتر سارا نظیف
دکتر سارا نظیفدانشکده فنیsnazif@ut.ac.ir
بخش تخصصی: آب و فاضلاب
دکتر علی ترابیان
دکتر علی ترابیاندانشکده محیط زیستatorabi@ut.ac.ir
بخش تخصصی: آب و فاضلاب
دکتر ناصر مهردادی
دکتر ناصر مهردادیدانشکده محیط زیستmehrdadi@ut.ac.ir
بخش تخصصی: آب و فاضلاب
دکتر محمدحسین صراف‌زاده
دکتر محمدحسین صراف‌زادهدانشکده فنیsarrafzdh@ut.ac.ir
بخش تخصصی: آب و فاضلاب

سایر اعضا هیأت علمی دانشگاه تهران مرتبط با عنوان دپارتمان

فنی محیط زیست
نام خانوادگی نام بخش تخصصی نام و نام خانوادگی نام بخش تخصصی
زاهدی چنگیز آب و فاضلاب امین زاده بهنوش آب و فاضلاب
مهرنیا محمد رضا آب و فاضلاب عظیمی علی اکبر آب و فاضلاب
      نبی بیدهندی غلامرضا آب و فاضلاب
دپارتمان مهندسی پیکره‌های آبی
Department of Water Structures Engineering
دکتر علی‌اصغر میرقاسمی
دکتر علی‌اصغر میرقاسمیدانشکده فنیaghasemi@ut.ac.ir
بخش تخصصی: سازه‌های آبی
دکتر سید پیمان بدیعی
دکتر سید پیمان بدیعیدانشکده فنیpbadiei@ut.ac.ir
بخش تخصصی: سواحل و بنادر
دکتر محرم دولتشاهی
دکتر محرم دولتشاهیدانشکده فنیmdolat@ut.ac.ir
بخش تخصصی: سواحل و بنادر
دکتر سید محمدعلی بنی‌هاشمی
دکتر سید محمدعلی بنی‌هاشمیدانشکده فنیbanihash@ut.ac.ir
بخش تخصصی: رودخانه و کنترل سیلاب
دکتر مسعود پلاسی
دکتر مسعود پلاسیدانشکده فنیmpalas@ut.ac.ir
بخش تخصصی: سازه‌های آبی
دکتر مهدی یاسی
دکتر مهدی یاسیپردیس کشاورزی و منابع طبیعیm.yasi@ut.ac.ir
بخش تخصصی: رودخانه و کنترل سیلاب
دکتر امیرمحمد رمضانیان‌پور
دکتر امیرمحمد رمضانیان‌پوردانشکده فنیramezanian@ut.ac.ir
بخش تخصصی: سازه‌های آبی

سایر اعضا هیأت علمی دانشگاه تهران مرتبط با عنوان دپارتمان

فنی ابوریحان
نام خانوادگی نام بخش تخصصی نام خانوادگی نام بخش تخصصی
شاه قاسمی ابراهیم سازه‌های آبی مشعل محمود سازه‌های آبی
شکرچی زاده محمد سازه‌های آبی      
عطار نژاد رضا سازه‌های آبی      
فاخر علی سازه‌های آبی      
فرزانه اورنگ سازه‌های آبی      
قلندرزاده عباس سازه‌های آبی      
لطیفی منوچهر سازه‌های آبی      
مرادی مجید سازه‌های آبی      
نورزاد اسدالله سازه‌های آبی      
آزموده اردلان علیرضا سواحل و بنادر      
برگی خسرو سواحل و بنادر      
بهاری محمد رضا سواحل و بنادر      
معرفت محمد صادق سواحل و بنادر      
احمدی کرویق حسن رودخانه و کنترل سیلاب      
بنی هاشمی محمدعلی رودخانه و کنترل سیلاب      
نایینی سید تقی امید رودخانه و کنترل سیلاب      

محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی
نام خانوادگی نام بخش تخصصی نام خانوادگی نام بخش تخصصی
امیدوار بابک سازه‌های آبی رئیسی علی سازه‌های آبی
حاجی زاده ناصر سواحل و بنادر رحیمی حسن سازه‌های آبی
نظریها مهرداد رودخانه و کنترل سیلاب عبداللهی جمال سازه‌های آبی
      فرهودی جواد سازه‌های آبی
      کوچک زاده صلاح سازه‌های آبی
      وطن خواه محمد آبادی علیرضا سازه های آبی
      پرورش ریزی عاطفه سازه های آبی
      امید محمد حسین رودخانه و کنترل سیلاب
      امیری تکلدانی ابراهیم رودخانه و کنترل سیلاب
      سلاجقه علی رودخانه و کنترل سیلاب
دپارتمان مدیریت منابع و مصارف آب
Department of Water Resources and Consumption Management
دکتر بنفشه زهرایی
دکتر بنفشه زهراییدانشکده فنیbzahraie@ut.ac.ir
بخش تخصصی: مدیریت منابع آب و هیدرولوژی
دکتر رضا کراچیان
دکتر رضا کراچیاندانشکده فنیkerachian@ut.ac.ir
بخش تخصصی: مدیریت منابع آب و هیدرولوژی
دکتر کیومرث ابراهیمی
دکتر کیومرث ابراهیمیپردیس ابوریحانebrahimik@ut.ac.ir
بخش تخصصی: هیدروانفورماتیک
دکتر محسن ناصری
دکتر محسن ناصریدانشکده فنیmnasseri@ut.ac.ir
بخش تخصصی: مدیریت منابع آب و هیدرولوژی
دکتر فرحناز تقوی
دکتر فرحناز تقویدانشکده ژئوفیزیکftaghavi@ut.ac.ir
بخش تخصصی: هیدروانفورماتیک

سایر اعضا هیأت علمی دانشگاه تهران مرتبط با عنوان دپارتمان

فنی ابوریحان
نام خانوادگی نام بخش تخصصی نام خانوادگی نام بخش تخصصی
کارآموز محمد مدیریت منابع آب و هیدرولوژی اجلالی فرید مدیریت منابع آب و هیدرولوژی
      بهبهانی محمود رضا مدیریت منابع آب و هیدرولوژی

محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی
نام خانوادگی نام بخش تخصصی نام خانوادگی نام بخش تخصصی
صفری ادوین مدیریت منابع آب و هیدرولوژی خلیلی علی مدیریت منابع آب و هیدرولوژی
غضبان فریدون مدیریت منابع آب و هیدرولوژی نجفی محمد رضا مدیریت منابع آب و هیدرولوژی
      عراقی نژاد شهاب مدیریت منابع آب و هیدرولوژی
      بزرگ حداد امید مدیریت منابع آب و هیدرولوژی
دپارتمان محیط زیست
Department of Environment
دکتر مجتبی اردستانی
دکتر مجتبی اردستانیدانشکده محیط زیستardestani@ut.ac.ir
بخش تخصصی: محیط زیست
دکتر رضا غیاثی
دکتر رضا غیاثیدانشکده فنیrghiassi@ut.ac.ir
بخش تخصصی: هیدروانفورماتیک
دکتر سید تقی (امید) نائینی
دکتر سید تقی (امید) نائینیدانشکده فنیebrahimik@ut.ac.ir
بخش تخصصی: رودخانه و کنترل سیلاب
دکتر مهرداد نظریها
دکتر مهرداد نظریهادانشکده محیط زیستnazariha@ut.ac.ir
بخش تخصصی: رودخانه و کنترل سیلاب
دکتر محمدحسین نیک‌سخن
دکتر محمدحسین نیک‌سخندانشکده محیط زیستniksokhan@ut.ac.ir
بخش تخصصی: محیط زیست

سایر اعضا هیأت علمی دانشگاه تهران مرتبط با عنوان دپارتمان

فنی کشاورزی و منابع طبیعی
نام خانوادگی نام بخش تخصصی نام خانوادگی نام بخش تخصصی
دلاور محمود رضا هیدروانفورماتیک ابراهیمی کیومرث هیدروانفورماتیک
تقوی فرحناز هیدروانفورماتیک      
دپارتمان حکمرانی آب
Department of Water Governance
دکتر مجید احمدیان
دکتر مجید احمدیاندانشکده اقتصادmahmadian@ut.ac.ir
بخش تخصصی: مسائل اقتصادی آب
دکتر شهاب عراقی نژاد
دکتر شهاب عراقی نژادپردیس کشاورزی و منابع طبیعیaraghinejad@ut.ac.ir
بخش تخصصی: مدیریت منابع آب و هیدرولوژی
دکتر مسعود پارسی‌نژاد
دکتر مسعود پارسی‌نژادپردیس کشاورزی و منابع طبیعی parsinejad@ut.ac.ir
بخش تخصصی: آبیاری و زهکشی
دکتر ایرج صالح
دکتر ایرج صالحپردیس کشاورزی و منابع طبیعی isaleh@ut.ac.ir
بخش تخصصی: مسائل اقتصادی آب
دکتر حسین ایمانی جاجرمی
دکتر حسین ایمانی جاجرمیدانشکده علوم اجتماعیimanijajarmi@ut.ac.ir
بخش تخصصی: مسائل اجتماعی آب

سایر اعضا هیأت علمی دانشگاه تهران مرتبط با عنوان دپارتمان

علوم اجتماعی ابوریحان
نام خانوادگی نام بخش تخصصی نام خانوادگی نام بخش تخصصی
شادی طلب ژاله مسائل اجتماعی آب فرجی عیسی مسائل اقتصادی آب
صفی نژآد جواد مسائل اجتماعی آب      
طالب مهدی مسائل اجتماعی آب      

 

اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی
نام خانوادگی نام بخش تخصصی نام خانوادگی نام بخش تخصصی
شرزه ای غلامعلی مسائل اقتصادی آب سلامی یدالله مسائل اقتصادی آب
کسرایی اسرافیل مسائل اقتصادی آب      

 

حقوق مدیریت
نام خانوادگی نام بخش تخصصی نام خانوادگی نام بخش تخصصی
صفایی سید حسین مسائل حقوقی آب اصغری زاده عزت مسائل مدیریتی آب
عراقی عزت الله مسائل حقوقی آب راعی رضا مسائل مدیریتی آب
کریمی عباس مسائل حقوقی آب فرهنگی علی اکبر مسائل مدیریتی آب
مصلحی عراقی علی حسین مسائل حقوقی آب مانیان امیر مسائل مدیریتی آب
      محمدی شاپور مسائل مدیریتی آب
دپارتمان آب و خاک کشاورزی
Department of Agriculture Soil and Water
دکتر جواد فرهودی
دکتر جواد فرهودیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی jfarhoudi@ut.ac.ir
بخش تخصصی: سازه‌های آبی
دکتر صلاح کوچک‌زاده
دکتر صلاح کوچک‌زادهپردیس کشاورزی و منابع طبیعیskzadeh@ut.ac.ir
بخش تخصصی: سازه‌های آبی
دکتر علیرضا وطن خواه محمد آبادی
دکتر علیرضا وطن خواه محمد آبادیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی arvatan@ut.ac.ir
بخش تخصصی: سازه‌های آبی
دکتر حامد ابراهیمیان طالشی
دکتر حامد ابراهیمیان طالشیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی ebrahimian@ut.ac.ir
بخش تخصصی: آبیاری و زهکشی
دکتر عاطفه پرورش ریزی
دکتر عاطفه پرورش ریزیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی parvaresh@ut.ac.ir
بخش تخصصی: سازه های آبی

سایر اعضا هیأت علمی دانشگاه تهران مرتبط با عنوان دپارتمان

کشاورزی و منابع طبیعی ابوریحان
نام خانوادگی نام بخش تخصصی نام خانوادگی نام بخش تخصصی
آذرخشی مریم آبخیزداری آزادگان بهزاد آبخیزداری
خلیقی شهرام آبخیزداری رحیمی خوب علی آبیاری و زهکشی
محسنی ساروی محسن آبخیزداری منتظر علی اصغر آبیاری و زهکشی
ملکیان آرش آبخیزداری      
مهدوی محمد آبخیزداری      
پارسی نژاد مسعود آبیاری و زهکشی      
سهرابی تیمور آبیاری و زهکشی      
فرداد حسین آبیاری و زهکشی      
زهتابیان غلامرضا آبیاری و زهکشی      
لیاقت عبدالمجید آبیاری وزهکشی      
میرزایی فرهاد آبیاری وزهکشی      
Edit Page