توانمندی‌ها و امکانات
موسسه آب دانشگاه تهران دارای هفت دپارتمان تخصصی در حوزه‌های مختلف علوم آب است.
همچنین این موسسه از امکانات آزمایشگاهی پردیس‌ها و دانشکده‌های مختلف دانشگاه تهران بهره میبرد.
Edit Page