دوره های آموزشی
escort istanbul istanbul escort sirinevler escort
همکاران

همکاران

ردیف نام خانوادگی نام پردیس / دانشکده بخش تخصصی
۸۱ فرجی عیسی ابوریحان مسائل اقتصادی آب
۸۲ احمدیان مجید اقتصاد مسائل اقتصادی آب
۸۳ شرزه ای غلامعلی اقتصاد مسائل اقتصادی آب
۸۴ کسرایی اسرافیل اقتصاد مسائل اقتصادی آب
۸۵ سلامی یدالله کشاورزی و منابع طبیعی مسائل اقتصادی آب
۸۶ صفایی سید حسین حقوق مسائل حقوقی آب
۸۷ کشاورزی هما محیط زیست محیط زیست
۸۸ یاوری احمد رضا محیط زیست محیط زیست
۸۹ عراقی عزت الله حقوق مسائل حقوقی آب
۹۰ کریمی عباس حقوق مسائل حقوقی آب
۹۱ مصلحی عراقی علی حسین حقوق مسائل حقوقی آب
۹۲ اصغری زاده عزت مدیرِیت مسائل مدیریتی آب
۹۳ راعی رضا مدیرِیت مسائل مدیریتی آب
۹۴ فرهنگی علی اکبر مدیرِیت مسائل مدیریتی آب
۹۵ مانیان امیر مدیرِیت مسائل مدیریتی آب
۹۶ محمدی شاپور مدیرِیت مسائل مدیریتی آب
۹۷ ابراهیمی کیومرث ابوریحان هیدروانفورماتیک
۹۸ بنی حبیب محمدابراهیم ابوریحان هیدروانفورماتیک
۹۹ دلاور محمود رضا فنی هیدروانفورماتیک
۱۰۰ غیاثی رضا فنی هیدروانفورماتیک
۱۰۱ منتظری مسعود فنی هیدروانفورماتیک