دوره های آموزشی
escort istanbul istanbul escort sirinevler escort
همکاران

همکاران

ردیف نام خانوادگی نام پردیس / دانشکده بخش تخصصی
۶۱ اردستانی مجتبی محیط زیست محیط زیست
۶۲ آذری فرود محیط زیست محیط زیست
۶۳ باغوند اکبر محیط زیست محیط زیست
۶۴ جعفری حمید رضا محیط زیست محیط زیست
۶۵ کشاورزی هما محیط زیست محیط زیست
۶۶ یاوری احمد رضا محیط زیست محیط زیست
۶۷ اجلالی فرید ابوریحان مدیریت منابع آب و هیدرولوژی
۶۸ بهبهانی محمود رضا ابوریحان مدیریت منابع آب و هیدرولوژی
۶۹ زهرایی بنفشه فنی مدیریت منابع آب و هیدرولوژی
۷۰ کارآموز محمد فنی مدیریت منابع آب و هیدرولوژی
۷۱ کراچیان رضا فنی مدیریت منابع آب و هیدرولوژی
۷۲ خلیلی علی کشاورزی و منابع طبیعی مدیریت منابع آب و هیدرولوژی
۷۳ نجفی محمد رضا کشاورزی و منابع طبیعی مدیریت منابع آب و هیدرولوژی
۷۴ عراقی نژاد شهاب کشاورزی و منابع طبیعی مدیریت منابع آب و هیدرولوژی
۷۵ بزرگ حداد امید کشاورزی و منابع  طبیعی مدیریت منابع آب و هیدرولوژی
۷۶ صفری ادوین محیط زیست مدیریت منابع آب و هیدرولوژی
۷۷ غضبان فریدون محیط زیست مدیریت منابع آب و هیدرولوژی
۷۸ شادی طلب ژاله علوم اجتماعی مسائل اجتماعی آب
۷۹ صفی نژآد جواد مسائل اجتماعی آب مسائل اجتماعی آب
۸۰ طالب مهدی علوم اجتماعی مسائل اجتماعی آب