دوره های آموزشی
escort istanbul istanbul escort sirinevler escort
همکاران

همکاران

ردیف نام خانوادگی نام پردیس / دانشکده بخش تخصصی
۲۱ زهتابیان غلامرضا کشاورزی و منابع طبیعی آبیاری و زهکشی
۲۲ لیاقت عبدالمجید کشاورزی و منابع طبیعی آبیاری وزهکشی
۲۳ میرزایی فرهاد کشاورزی و منابع طبیعی آبیاری وزهکشی
۲۴ ابراهیمیان طالشی حامد کشاورزی و  منابع طبیعی آبیاری و زهکشی
۲۵ امید محمد حسین کشاورزی و منابع طبیعی رودخانه و کنترل سیلاب
۲۶ امیری تکلدانی ابراهیم کشاورزی و منابع طبیعی رودخانه و کنترل سیلاب
۲۷ سلاجقه علی کشاورزی و منابع طبیعی رودخانه و کنترل سیلاب
۲۸ احمدی کرویق حسن فنی رودخانه و کنترل سیلاب
۲۹ بنی هاشمی محمدعلی فنی رودخانه و کنترل سیلاب
۳۰ نایینی سید تقی امید فنی رودخانه و کنترل سیلاب
۳۱ نظریها مهرداد محیط زیست رودخانه و کنترل سیلاب
۳۲ مشعل محمود ابوریحان سازه‌های آبی
۳۳ پلاسی مسعود فنی سازه‌های آبی
۳۴ شاه قاسمی ابراهیم فنی سازه‌های آبی
۳۵ شکرچی زاده محمد فنی سازه‌های آبی
۳۶ عطار نژاد رضا فنی سازه‌های آبی
۳۷ فاخر علی فنی سازه‌های آبی
۳۸ فرزانه اورنگ فنی سازه‌های آبی
۳۹ قلندرزاده عباس فنی سازه‌های آبی
۴۰ لطیفی منوچهر فنی سازه‌های آبی