دوره های آموزشی
escort istanbul istanbul escort sirinevler escort
همکاران

همکاران

ردیف نام خانوادگی نام پردیس / دانشکده بخش تخصصی
۱ تابش مسعود فنی آب و فاضلاب
۲ زاهدی چنگیز فنی آب و فاضلاب
۳ مهرنیا محمد رضا فنی آب و فاضلاب
۴ نظیف سارا فنی آب و فاضلاب
۵ امین زاده بهنوش محیط زیست آب و فاضلاب
۶ ترابیان علی محیط زیست آب و فاضلاب
۷ عظیمی علی اکبر محیط زیست آب و فاضلاب
۸ مهردادی ناصر محیط زیست آب و فاضلاب
۹ نبی بیدهندی غلامرضا محیط زیست آب و فاضلاب
۱۰ آزادگان بهزاد ابوریحان آبخیزداری
۱۱ آذرخشی مریم کشاورزی و منابع طبیعی آبخیزداری
۱۲ خلیقی شهرام کشاورزی و منابع طبیعی آبخیزداری
۱۳ محسنی ساروی محسن کشاورزی و منابع طبیعی آبخیزداری
۱۴ ملکیان آرش کشاورزی و منابع طبیعی آبخیزداری
۱۵ مهدوی محمد کشاورزی و منابع طبیعی آبخیزداری
۱۶ پارسی نژاد مسعود کشاورزی و منابع طبیعی آبیاری و زهکشی
۱۷ سهرابی تیمور کشاورزی و منابع طبیعی آبیاری و زهکشی
۱۸ فرداد حسین کشاورزی و منابع طبیعی آبیاری و زهکشی
۱۹ رحیمی خوب علی ابوریحان آبیاری و زهکشی
۲۰ منتظر علی اصغر ابوریحان آبیاری و زهکشی