دوره های آموزشی
escort istanbul istanbul escort sirinevler escort
شرکت دانشگاهی مهندسی آب

شرکت دانشگاهی مهندسی آب

بند الف ماده ۴۸ و ماده ۵۱ قانون توسعه چهارم جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۳، مقدمات تشکیل شرکتهای دانشگاهی را به منظور استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت و توانایی دانشگاهها و پژوهشگران، فراهم نمود. هیات امنای دانشگاه تهران در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۵، به استناد بندهای ب و ح ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امنا، شیوه نامه تاسیس و الگوی اساسنامه شرکتهای دولتی و خصوصی دانشگاه را تصویب نمود. بر اساس این شیوه نامه، شرکت دانشگاهی شرکتی است که از ۱% تا ۱۰۰% سهام آن متعلق به دانشگاه یا واحدهای پژوهشی دانشگاه باشد. در صورتی که سهام دانشگاه کمتر از ۵۰% باشد، شرکت دانشگاهی مربوطه از نوع خصوصی خواهد بود.
بر اساس قوانین مصوب دانشگاه و دولت، شرکت دانشگاهی مهندسی آب دانشگاه تهران به عنوان یک شرکت دانشگاهی خصوصی و با مشارکت ۲۰ تن از اعضای هیات علمی واحدهای مختلف دانشگاه در مرداد ماه ۱۳۸۸ به ثبت رسید. بخشی از سهام این شرکت به موسسه آب دانشگاه تهران تعلق دارد. گذشته از اهداف عمومی ذکر شده برای تشکیل شرکتهای دانشگاهی، یکی از اهداف تشکیل شرکت دانشگاهی مهندسی آب دانشگاه تهران فراهم آوردن زمینه مناسب برای انجام هر چه بهتر و حرفهای پروژههای پژوهشی-کاربردی بزرگ مهندسی آب در سازوکارهای متداول شرکتی با ویژگیهایی نظیر پاسخگویی، کنترل کیفیت، مدیریت پروژه و انجام کار تیمی موفق و مورد رضایت کارفرمایان محترم بوده است.