دوره های آموزشی
escort istanbul istanbul escort sirinevler escort
کمیسیون آب

کمیسیون آب

دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور، همواره کوشش مینماید با ارائه راهکارهای اجرایی مناسب و بر اساس علوم روز در رفع موانع و پاسخگویی به نیازهای جامعه قدم بردارد. به همین منظور امور پژوهشهای کاربردی دانشگاه که نقش پل ارتباطی با دستگاهها و سازمانهای اجرایی را ایفا مینماید، با تشکیل کمیسیونهایی متشکل از نخبگان علمی دانشگاه برای برآوردن نیازهای تحقیقاتی اعلام شده، گام برمیدارد. با توجه به تاسیس موسسه آب دانشگاه تهران و در دوران جدید فعالیتهای کمیسیونهای تخصصی دانشگاه، به منظور هماهنگی و استفاده بیشتر از توان بخشهای مختلف دانشگاه در زمینه صنعت آب، کمیسیون آب دانشگاه تهران نیز تشکیل گردیده است. این کمیسیون که از ۱۴ تن از اعضای هیات علمی بخشهای مختلف دانشگاه تشکیل گردیده است از دی ماه سال ۱۳۸۷ به عنوان بازوی مشورتی اداره کل پژوهشهای کاربردی و موسسه آب فعالیت خود را آغاز نموده است. ریاست این کمیسیون به عهده رئیس موسسه آب دانشگاه بوده و سایر اعضای آن به شرح زیر میباشند: