دوره های آموزشی
escort istanbul istanbul escort sirinevler escort
تشکیلات

تشکیلات

موسسه آب دانشگاه تهران یک شخصیت حقوقی مستقل در چارچوب دانشگاه تهران با حساب مالی مستقل می‌باشد. بر این اساس موسسه مستقیماً نسبت به عقد قرارداد با صنعت اقدام می‌نماید. دیدگاه اصلی در تشکیلات موسسه، کارکرد شبکه‌ای (Networking)‌ بوده است. بدین ترتیب کلیه فعالیت‌های موسسه با همکاری و استفاده از پتانسیل‌های دانشکده‌های مختلف دانشگاه، از طریق یک مجموعه مدیریتی مختصر با حداقل سربار اداری و مالی انجام می‌شود. از جمله ویژ‌گی های تشکیلاتی موسسه همکاری فعال دانشکده‌های علوم انسانی در آن می‌باشد.
timeارکان موسسه عبارتند از شورا و رئیس موسسه. شورای موسسه متشکل از نه نفر است که معاون پژوهشی دانشگاه به عنوان رئیس شورا بوده و رئیس موسسه سمت دبیری شورا را بر عهده دارد. هفت تن از روسا یا نمایندگان تام‌الاختیار و اعضای هیات علمی دانشکده‌های ذیربط سایر اعضای شورا را تشکیل می‌دهند.
اخیراً با شکل گیری کمیسیون آب دانشگاه، دو مجموعه موسسه آب و کمیسیون آب دانشگاه به صورت کاملاً هماهنگ زیر نظر مدیر کل پژوهش های کاربردی دانشگاه مشغول فعالیت می باشند.