دوره های آموزشی
escort istanbul istanbul escort sirinevler escort

هیدرولوژی

ارائه و پیاده سازی روشهای نو آورانه در پیش بینی میان مدت و بلند مدت جریان درحوضه های کارون بزرگ و کرخه

عرضه مناسب آب همواره چالشی برای مدیران و طراحان سیستم های منابع آب بوده است و در حال حاضر این سیستم نیاز به مدیریتی یکپارچه و جامع به منظور حداقل ساختن تلفات آب و بحرانهای ناشی از خشکسالی ها دارد. با توجه به تقاضای روز افزون آبی  اعمال مدیریت بهینه و اتخاذ تصمیمات شایسته در جهت تخصیص آب به بخش ... بیشتر بخوانید »