دوره های آموزشی
escort istanbul istanbul escort sirinevler escort

آب های زیرزمینی

تهیه مدل DRASTIC در محیط GIS جهت بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت ساوه نوبران

یکی از راه‌های عملی برای جلوگیری از آلودگی آب‌های زیرزمینی، شناسایی مناطق آسیب‌پذیر آبخوان و مدیریت کاربری اراضی است. در پژوهش حاضر آسیب پذیری آبخوان دشت ساوه- نوبران در برابر آلودگی، به کمک مدل دراستیک و نرم‌افزار GIS ارزیابی شده است. مدل دراستیک مدل هفت پارامتری است که خصوصیات هیدروژئولوژیکی موثر بر آلودگی آب‌های زیرزمینی، شامل عمق سطح ایستابی، تغذیه ... بیشتر بخوانید »